YoYo台蜜蜂姐姐柯孟欣

蜜蜂姐姐042.jpg

大人也愛看的蜜蜂姐姐柯孟欣基本資料

姓名:蜜蜂姐姐
本名:柯孟欣
暱稱:蜜蜂姐姐、小蜜
英文:Honeynini
居住:台灣台北市
生日:1983年04月02日
星座:牡羊座
血型:AB型
身高:159 cm
體重:46 kg
三圍:32C、25、34
學歷:高職
興趣:跳舞、唱歌、帶動唱
職業:兒童節目主持人
經歷:昆蟲家族
公司:東森幼幼台
官網:
http://blog.nownews.com/blog.php?bid=228
無名:http://www.wretch.cc/blog/honeynini
微博:http://weibo.com/1851196810
連結:http://www.wretch.cc/album/alieko
臉書:http://www.facebook.com/profile.php?id=100000206659425
   http://www.facebook.com/group.php?gid=93778096807

 

蜜蜂姐姐 - 海綿寶寶

蜜蜂姐姐 - 你是我的麻吉

 

大人也愛看的YOYO台蜜蜂姐姐柯孟欣

蜜蜂姐姐,台灣女藝人,本名柯孟欣,現為台灣東森幼幼台的兒童節目「昆
蟲家族」成員之一。除兒童電視節目主持外,她還會在一些大型兒童綜藝節
目中演出及不時參加綜藝節目通告。

蜜蜂姐姐001.jpg

蜜蜂姐姐002.jpg

蜜蜂姐姐003.jpg

蜜蜂姐姐004.jpg

蜜蜂姐姐005.jpg

蜜蜂姐姐006.jpg

蜜蜂姐姐007.jpg

蜜蜂姐姐008.jpg

蜜蜂姐姐009.jpg 

蜜蜂姐姐010.jpg

蜜蜂姐姐011.jpg

蜜蜂姐姐012.jpg

蜜蜂姐姐013.jpg

蜜蜂姐姐014.jpg

蜜蜂姐姐015.jpg

蜜蜂姐姐016.jpg

蜜蜂姐姐017.jpg 

蜜蜂姐姐018.jpg 

蜜蜂姐姐019.jpg 

蜜蜂姐姐020.jpg 

蜜蜂姐姐021.jpg 

蜜蜂姐姐022.jpg 

蜜蜂姐姐023.jpg 

蜜蜂姐姐024.jpg 

蜜蜂姐姐025.jpg 

蜜蜂姐姐026.jpg 

蜜蜂姐姐027.jpg 

蜜蜂姐姐028.jpg 

蜜蜂姐姐029.jpg 

蜜蜂姐姐030.jpg 

蜜蜂姐姐031.jpg 

蜜蜂姐姐032.jpg 

蜜蜂姐姐033.jpg 

蜜蜂姐姐034.jpg 

蜜蜂姐姐035.jpg 

蜜蜂姐姐036.jpg 

蜜蜂姐姐037.jpg 

蜜蜂姐姐038.jpg 

蜜蜂姐姐039.jpg 

蜜蜂姐姐040.jpg 

蜜蜂姐姐041.jpg 

蜜蜂姐姐042.jpg 

蜜蜂姐姐043.jpg 

蜜蜂姐姐044.jpg 

蜜蜂姐姐045.jpg 

蜜蜂姐姐046.jpg 

蜜蜂姐姐047.jpg 蜜蜂姐姐048.jpg

蜜蜂姐姐049.jpg 蜜蜂姐姐050.jpg

蜜蜂姐姐051.jpg 蜜蜂姐姐052.jpg

蜜蜂姐姐053.jpg 蜜蜂姐姐054.jpg

蜜蜂姐姐055.jpg 蜜蜂姐姐056.jpg

蜜蜂姐姐057.jpg

蜜蜂姐姐058.jpg

蜜蜂姐姐059.jpg

蜜蜂姐姐060.jpg

蜜蜂姐姐061.jpg

蜜蜂姐姐062.jpg

蜜蜂姐姐063.jpg

蜜蜂姐姐064.jpg

蜜蜂姐姐065.jpg

蜜蜂姐姐066.jpg

蜜蜂姐姐067.jpg

蜜蜂姐姐068.jpg

蜜蜂姐姐069.jpg

蜜蜂姐姐070.jpg

蜜蜂姐姐071.jpg

蜜蜂姐姐072.jpg

蜜蜂姐姐073.jpg

蜜蜂姐姐074.jpg

蜜蜂姐姐075.jpg

蜜蜂姐姐076.jpg

蜜蜂姐姐077.jpg

蜜蜂姐姐078.jpg

蜜蜂姐姐079.jpg

蜜蜂姐姐080.jpg

蜜蜂姐姐081.jpg

蜜蜂姐姐082.jpg

蜜蜂姐姐083.jpg

蜜蜂姐姐084.jpg

蜜蜂姐姐085.jpg

蜜蜂姐姐086.jpg

蜜蜂姐姐087.jpg

蜜蜂姐姐088.jpg

蜜蜂姐姐089.jpg

蜜蜂姐姐090.jpg

蜜蜂姐姐091.jpg

蜜蜂姐姐092.jpg

蜜蜂姐姐093.jpg

蜜蜂姐姐094.jpg

蜜蜂姐姐095.jpg

蜜蜂姐姐096.jpg

蜜蜂姐姐097.jpg

蜜蜂姐姐098.jpg

蜜蜂姐姐099.jpg

蜜蜂姐姐100.jpg